AML

Co je to AML zákon?

Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti i výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Legalizací výnosů z trestné činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem.

Kdo je povinnou osobou?

Povinnou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí mimo jiné osoba, která:

 • nakupuje nebo prodává nemovité věci
 • je realitním zprostředkovatelem; v případě zprostředkování realitní smlouvy podle § 2 písm. d) bodu 2 zákona o realitním zprostředkování
 • je dražebníkem

Co si má klient představit pod pojem Identifikace

V rámci identifikace klienta je povinná osoba (v tomto případě RK) oprávněna zjistit a zaznamenat, zda není klient politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Povinná osoba (v tomto případě RK) může pro účely výše zmíněného zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat tyto informace k naplnění účelu tohoto zákona.

Povinnost identifikace vzniká nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000,- EUR (nebo ekvivalent dané místní měny).  Klient je vždy identifkován, v souladu s AML zákonem.

Identifikace se provádí jak pro fyzické, tak právnické osoby

Povinná osoba ověří a zaznamená identifikační údaje fyzické osoby z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. V případě právnické osoby zaznamená a ověří Povinná osoba identifikační údaje z dokladu o existenci právnické osoby a provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje.

Kdy nastává povinnost kontroly pro povinnou osobu?

 • v případě, že je zřejmé, že hodnota obchodu (u nemovitosti) překročí částku 10. 000,- EUR (nebo ekvivalent dané místní měny).  
 • v případě jednání a zájmu o obchod politicky exponované osoby.
 • v případě jednání s osobou usazenou v zemi, kterou je třeba považovat na základě evropské komise nebo z jiných důvodů za vysoce rizikovou.

Co je předmětem kontroly?

Povinná osoba: 

 • přezkoumá zdroje peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká.
 • zjišťuje vlastnické a řídící struktury klienta a jeho skutečného majitele. V případě, že je klientem právnická osoba, svěřenecký fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, přijme opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele.
 • zjišťuje průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu.
 • získává informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu. 
 • zjišťuje původ nabytí nemovitosti prodávajícím, za tímto účelem je prodávající povinen doložit nabývací titul, kterým je nejčastěji kupní smlouva nebo usnesení o dědickém řízení. 

Důvody neuskutečnění obchodu

Povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu, navázání obchodního vztahu, nebo ukončí obchodní vztah, pokud:

 • se klient odmítne podrobit identifikaci.
 • není znám původ peněžních prostředků nebo jiného majetku užitého v obchodu.
 • klient neposkytne potřebnou součinnost při kontrole.
 • má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

Podezřelý obchod

Za skutečnosti, které by mohly podezření nasvědčovat, jsou považovány zejména následující případy: 

 • klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.
 • klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech.
 • jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient nápadně více peněžních operací, než je pro jeho činnost obvyklé.
 • klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod, anebo provádí složité nebo neobvykle objemné obchody.
 • prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům.
 • klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele.
 • klientem nebo skutečným majitelem je osoba ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • povinná osoba má pochybnosti o pravdivosti získaných identifikačních údajů o klientovi.

Dle AML zákona jsme oprávněni zhotovit si kopii vašeho občanského průkazu a to i bez vašeho souhlasu, nikoli však bez vašeho vědomí. Jsme si vědomi, o jak citlivé údaje se jedná, ale je nutné z naší strany AML zákonu vyhovět. Je možné ale využít prostředku pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta. Podle § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2 písm. a) příslušného zákona 253/2008 lze nahradit provedení identifikace fyzické osoby, která je klientem, nebo fyzické osoby jednající za klienta prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci.  

Chci bezpečně předat údaje

Máte tedy možnost tyto údaje poskytnout dobrovolně bez nutnosti pořizovat kopii občanského průkazu formou vyplnění tohoto formuláře.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
email: fname: fullname: phone: